Arbobesluit aangepast door Covid-19

NIeuwe wetgeving over bestrijding van de Covid-19 epidemie.
Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Covid 19 en Arbowet

Zoals we al in eerdere berichten over het corona virus Covid-19 schreven heeft de werkgever een zorgplicht voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dus ook voor bescherming tegen het Covid -19 virus.

Deze zorgplicht is nu meer verankerd in het arbobesluit in artikel 3.2a. Dit is een tijdelijke aanvulling met eisen in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19.

Arbobesluit artikel 3.2a bestrijding epidemie Covid-19

Dit is de letterlijke tekst van het artikel 3.2a in verband met de bestrijding van de Covid-19 epidemie.

  1. Dit artikel is, in aanvulling op artikel 3.2, van toepassing op de bestrijding van de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, of een directe dreiging daarvan.
  2. Ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers en derden met SARS-CoV-2 worden op arbeidsplaatsen, gelet op hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid alsmede de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, tijdig de daarvoor noodzakelijke maatregelen en voorzieningen getroffen.
  3. Tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen behoren in ieder geval:
    • a. het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;

    • b. het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats; en

    • c. het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

  4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het tweede of derde lid. Bij de vaststelling van die regels kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende activiteiten van bedrijven of inrichtingen.

Handhaving van artikel 3.2a

Het overtreden van artikel 3.2a Arbobesluit levert een ernstige overtreding op.

De Inspectie SZW heeft daarom de bevoegdheid om bij een herhaalde overtreding het werk direct stil te leggen. Zonder een voorafgaande waarschuwing.

Ook kan een bestuurlijke boete artikel3.2a worden opgelegd.

Lid 2 is hierbij een zware overtreding, met een normbedrag (5) van 4500 euro

lid 3a, b en c zijn hierbij direct beboetbare overtredingen, met een normbedrag (4) van 3000 euro.

Gevolgen voor de RI&E

Deze wetswijziging houdt in dat de RI&E moet worden aangepast voor de effecten van de bestrijding van de Covid-19 epidemie. Maar ook de gevolgen hiervan moeten herbeoordeeld worden. Denk hierbij aan thuiswerken, verzuimbeleid of PSA.

Wellicht tijd om dus uw RI&E aan te passen op deze onderdelen.