Beroepscode veiligheidskundigen

Waar moet je als veiligheidskundige aan denken als het gaat om de invulling van je beroep. Lees hier de gedragscode van veiligheidskundigen.
Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Beroepscode voor veiligheidskundigen

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen heeft een beroepscode voor bij haar aangesloten veiligheidskundigen.

Een beroepscode, een stelsel van regels die onverkort moeten gelden voor leden van een beroepsvereniging, ongeacht de specifieke beroepssituatie, kan niet anders dan algemeen van aard zijn. Dit geldt des te meer in het geval van veiligheidskundigen, werkzaam van specialist tot generalist in een relatief”brede” discipline op operationeel, tactisch en strategisch niveau en in vrijwel alle maatschappelijke sectoren.

Uitgangspunt van deze beroepscode is de erkenning dat bij de uitoefening van de veiligheidskunde een aantal waarden en belangen op het spel staan die onderling strijdig kunnen zijn. Om die reden heeft de code een adviserend karakter. Echter, in gevallen waarin een geregistreerd lid van de vereniging op flagrante wijze in strijd met deze code heeft gehandeld, kan het bestuur van de vereniging beslissen de betrokkene uit het register te verwijderen. In het kader van deze beroepscode heeft de NVVK een vertrouwenspersoon ingesteld, welke tot taak heeft namens de NVVK toe te zien op de wijze waarop met deze code wordt omgegaan en waar nodig deze code te actualiseren en/of ondersteuning te bieden aan leden van de vereniging.

 

Waar handelt de beroepscode veiligheidkundige over?

De beroepscode bespreekt de volgende onderwerpen:

 1. Persoonlijk handelen
 2. Professioneel handelen
 3. Maatschappelijke handen
 4. Kwaliteitsborging

Persoonlijk handelen veiligheidskundige

veiligheidskundige doelgerichtDe veiligheidskundige oefent zijn beroep op integere wijze, naar eer en geweten uit. Hij laat zich daarbij leiden door de beste aan hem bekende veiligheidskundige principes en technieken.

De veiligheidskundige oefent zijn beroep op integere wijze uit waarbij hij:

 1. zijn professionele kennis, kunde en vaardigheden onderhoudt door zich voortdurend te oriënteren op de ontwikkelingen in het vakgebied.
 2. zich op de hoogte stelt van de voor zijn functioneren relevante wet- en regelgeving.
 3. opereert conform de actuele stand van wetenschap en techniek.d.deelneemt aan de activiteiten van zijn beroepsvereniging;
 4. zich bij de uitoefening van zijn beroep alleen bedient van titulatuur die hem toekomt.

Professioneel handelen veiligheidskundige

De veiligheidskundigeoefent zijnberoep uit met het doelschade of letsel te voorkomen. Binnen redelijke grenzen beperkt hij zich hierbij niet alleen tot de aan hem opgedragen taken,maar treedt tevens naar eigen inzicht adviserend en zo nodig handelend op bij het aantreffen van situaties, waarbij mogelijk sprake is van gevaar.

De veiligheidskundigeoefent zijn functie op deskundige en adequate wijze uit. Hieronder wordtonder meer verstaan dat:

 1. hij zich tijdens de uitoefening van zijn functie een duidelijk beeld moet vormen van wat er precies van hem verwacht wordt;
 2. hij de uitoefening van zijn functie toetst aan de principes van deze beroepscode;
 3. hij, indien hij van mening is dat de uitoefening van zijn functie de grenzen van zijn vakbekwaamheid overschrijdt, passende maatregelen neemt. Indien mogelijk voorziet hij zich in dat geval van assistentie van anderen. Indien hij geen mogelijkheid ziet om zijn functie op verantwoorde wijze uit te voeren, meldt hij dit aan zijn opdrachtgever;
 4. hij, indien hij van mening is dat zijn onafhankelijkheid in het geding is of zou kunnen komen, dit meldt aan zijn opdrachtgever;
 5. hij zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden houdt aan de vigerende wet- en regelgeving en zich daarnaast laat leiden door algemeen aanvaarde normen en handelwijzen.
 6. hij bij het uitoefenen van zijn functie alle noodzakelijke stappen zal nemen om alle voorzienbare voorkomende problemen het hoofd te bieden,waarbij de veiligheid te allen tijde dient te worden gewaarborgd, en
 7. hij voor zijn diensten een passende beloning vraagt.

Maatschappelijk handelen veiligheidskundige

Geheimhoudingsplicht

Indien voor hem niet reeds op grond van wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, en behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit de opdracht de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit, neemt de veiligheidskundige een plicht tot geheimhouding in acht inzake alle gegevens, feiten en zaken, die hem worden verstrekt of door hem zijn verkregen in het kader van zijn opdracht en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

Informatieplicht

De hierboven beschreven geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie betreffende gevaren, waaraan mensen feitelijk worden blootgesteld.

Indien de veiligheidskundige een dergelijke blootstelling constateert, heeft hij de plicht de aan het gevaar blootgestelde betrokkenen onverwijld naar beste kennis en vermogen over de relevante risico’s te informeren en, zo mogelijk, gevraagd of ongevraagd te adviseren met betrekking tot de redelijkerwijs te nemen maatregelen om de aan de gevaren verbonden risico’s te vermijden en/of te verminderen.

De veiligheidskundige onthoudt zich van publicatie van misstanden of gevaarlijke situaties, zolang hij redelijkerwijs kan aannemen dat de verantwoordelijke personen alle redelijkerwijs te vorderen maatregelen nemen om misstanden en gevaarlijke situaties te elimineren of tot een acceptabel niveau te reduceren.

 1. In geval een veiligheidskundige binnen zijn werkgebied kennis neemt van het bestaan van een gevaar of misstand, zal hij passend handelen om dat gevaar of die misstand te (doen) elimineren of, indien dit niet mogelijk is, het schadelijke potentie daarvan te (doen) reduceren.
 2. Indiende mogelijkheid tot handelen van de veiligheidskundige slechts is beperkt tot het geven van adviezen aan de voor het bestaan van het gevaar of de misstand verantwoordelijke perso(o)n(en), zal de veiligheidskundige binnen de hem geboden mogelijkheden tevens controleren of zijn adviezen leiden tot effectief optreden door de genoemde verantwoordelijke(n).
 3. Indien zijn adviezen niet met passende spoed tot een dergelijk optreden leiden en het gevaar of de misstand volgens de veiligheidskundige op een onverantwoord niveau blijft gehandhaafd, zal de veiligheidskundige zijn advies indringend herhalen.
 4. Indien ook na indringende herhaling onvoldoende op zijn adviezen wordt gereageerd, zal de veiligheidskundige, indien hij dat zinvol acht,het bevoegd gezag informeren. Na het doen van een dergelijke melding zal hij de voor de gevaarlijke situatieverantwoordelijke(n) van zijn actie op de hoogte stellen

Kwaliteitsborging

Vertrouwenspersoon veiligheidskundigeIn het kader van deze beroepscode opereert een vertrouwenspersoon onder auspiciën van de vereniging.

Deze vertrouwenspersoon heeft tot taak:

 1. de leden daadwerkelijk te ondersteunen als zij op een of andere manier in problemen zijn geraakt door te handelen in het licht van de beroepscode;
 2. het geven van gevraagd en ongevraagd advies omtrent zaken betreffende de beroepscode aan het hoofdbestuur van de vereniging;
 3. het onderzoeken van door het bestuur van de vereniging aan de vertrouwenspersoon voorgelegde gevallen, waarin een gegrond vermoeden bestaat van flagrante overtredingen van deze beroepscode en het ten deze adviseren van het hoofdbestuur.

Download de code voor veiligheidskundigen

De volledige beroepscode (versie april 2020) kunt u hier beneden downloaden. Bovenstaande parafen zijn belangrijke elementen uit deze code.

Als veiligheidskundige én lid van de NVVK conformeren wij ons aan deze code.