Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

brand in restaurant

De warme RI&E van de brandweer

In het vorige blog hebben we een algemene inleiding gegeven over de samenhang van de diverse RI&E’s bij de brandweer. In dit blog gaan we verder in op de warme RI&E van de brandweer.

De taken van de Brandweer zijn geregeld in de wet op de veiligheidsregio’s. In artikel 3 staat dat tot de brandweerzorg behoort:

  • het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

In het arbeidsomstandighedenbesluit artikel Artikel 1.17 staat:

Op arbeid verricht in de burgerlijke openbare dienst, welke gericht is op het daadwerkelijk uitoefenen van de taken, bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993, artikel 141 of 142 van het Wetboek van Strafvordering, of artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s voor zover deze taak betrekking heeft op het repressief optreden bij brand, ongevallen en rampen, zijn de artikelen 10, 27, 28, 28a en 29 van de wet van toepassing voor zover door de toepassing van deze artikelen een goede taakuitoefening niet wordt belemmerd.

Wat betekent nu dit bovenstaande? Dit is geen vrijstelling van de Arbowet, maar de Arbowet geldt tenzij de goede taakuitoefening niet wordt belemmerd. Dit houdt in dat de brandweer ook voor de uitvoerende taken een RI&E moet hebben.

Wat is een Warme RI&E?

De warme RI&E heeft betrekking op alle daadwerkelijk uitvoerende repressieve taken van de brandweer bij brand, ongevallen of rampen. De warme RI&E is dus een inventarisatie van de mogelijke gevaren, de risico’s en de genomen maatregelen. Vanzelfsprekend hoort hier  dus ook een inschatting van de hoogte van het risico bij (vóór en na de voorgestelde maatregelen).

Hoe voer je de warme RI&E uit?

Het uitvoeren van de warme RI&E kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • het uitvoeren van een belevingsonderzoek onder de medewerkers.
  • het uitvoeren van een taakrisicoanalyse (TRA) gekoppeld aan de verschillende functies en taken.

Het belevingsonderzoek kan met het branche-instrument worden uitgevoerd, maar het is de vraag of men dan volledig is. Het het is verstandig om de vragen in het branche-instrument nog eens kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen voor de diverse functies en taken in de regio. Niet alle vragen in dit branche-instrument kunnen eenduidig worden beantwoord.

De TRA wordt in overleg met het korps opgesteld, hiervoor kunnen de volgende stappen worden doorlopen:

  1. Bepalen van de taken van de brandweer.
  2. Bepalen van de mogelijke gevaren.
  3. Bepalen van de risico’s met behulp van een risico-inschatting.
  4. Vaststellen van de te nemen maatregelen.
  5. Bepalen van het restrisico na de implementatie van de maatregelen. Als deze acceptabel zijn dan is de taak afgehandeld. Zo niet, dan moet men andere/aanvullende maatregelen bedenken.

Welke valkuilen zijn er bij de uitvoering van de warme RI&E?

Elk repressief optreden is anders, met eigen gevaren en risico’s.
Dat kan wel waar zijn, maar dit is geen argument om geen TRA op te stellen voor het repressief optreden.

Men creëert een papieren tijger.
Als op basis van de TRA en het belevingsonderzoek een goed plan van aanpak is opgesteld dat wordt gedragen door de organisatie (management en ondernemingsraad), dan hoeft het geen papieren tijger te zijn. Het is dan een levend document, waarvan de voortgang wordt opgenomen in de managementcyclus van de regio.

Hoe kun je de warme RI&E actueel houden?

In de managementcyclus van de regio dient men minimaal jaarlijks te toetsen of de TRA nog voldoende actueel en volledig is. Vanzelfsprekend dient dit ook te gebeuren naar aanleiding van oefeningen, ongevallen of incidenten tijdens het repressief optreden. Elke evaluatie van een oefening of repressief optreden geeft dus input tot het verbeteren van de TRA.

Meer informatie over het opstellen van een warme RI&E neem dan vrijblijvend contact met ons op.