Basiscontract Arbowet en boeteregeling

Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

De arbowet is al weer enkele maanden gewijzigd en er geldt weliswaar een overgangstermijn van een jaar tot 1 juli 2018. Maar wat gebeurt er als je niets met deze wijzigingen en het basiscontract doet?

geld besparenHandhaving basiscontract door inspectiedienst SZW

De handhaving van de Arbowet gebeurt door de inspectie SZW. Bij geconstateerde overtredingen kunnen zij handhavend optreden en een boete geven. In het blog een boete van SZW, wat nu hebben we al uitgelegd wat u hiermee kunt.

Maar het beste blijft natuurlijk zorgen dat je geen boete krijgt van de inspectiedienst SZW.

Wat is beboetbaar in het basiscontract?

In de wijziging van de Arbowet zijn ook beboetbare bepalingen opgenomen. De belangrijkste zijn als volgt:

Boetes voor de werkgever

artikel 14, vierde lid, eerste zin
Na 1 juli 2018 is de werkgever direct beboetbaar als hij geen basiscontract heeft afgesloten met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit is ook zo als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij zijn verzuimbeleid. (direct beboet met categorie 3)

Als het basiscontract niet volledig is ontvangt de werkgever eerst een waarschuwing of eis tot naleving. Behalve bij het ontbreken van begeleiding van werknemers bij ziekte.(direct beboet met categorie 2)

Voor de volgende artikelen wordt eerst een waarschuwing/eis gegeven:

Artikel 13, zevende lid, onderdeel
De preventiemedewerker moet ten minste een keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreekt met het medezeggenschapsorgaan, de werkgever en de arbodienst of de bedrijfsarts. (boete categorie 3)

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c
De werknemers moeten de gelegenheid hebben om de bedrijfsarts te raadplegen over vragen t.a.v. de eigen gezondheid in relatie tot het werk. (boete categorie 3)

Artikel 14, tweede lid
De medewerkers moeten een doeltreffende toegang hebben tot de bedrijfsarts
De werkgever moet de bedrijfsarts de gelegenheid geven om elke werkplek te bezoeken. (boete categorie 3)

Artikel 14, derde lid
De werkgever moet bij het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (bij ondernemingen met ten hoogste 25 werknemers) zo spoedig mogelijk een afschrift van een advies over (de toetsing van de) risico-inventarisatie en evaluatie aan de belanghebbende werknemers te zenden. (boete Categorie 1)

Artikel 14, vijfde lid
De bedrijfsarts moet op professionele wijze zijn werk uitvoeren. (boete categorie 3)

Artikel 2.14d, eerste lid
De werkgever dient de second opinion ter beschikking te stellen.  (boete categorie 3)

artikel 14, tweede lid
De werkgever stelt de second opinion niet conform artikel 14 tweede lid ter beschikking. De werkgever ziet erop toe dat de bedrijfsarts de second opinion laat uitvoeren door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is, die het eerste advies heeft gegeven. (boete categorie 3)

Boetes voor bedrijfsarts

Bedrijfsartsen kunnen nu ook beboet kunnen worden (na een waarschuwing of eis tot naleving) indien ze hun verplichtingen zoals ze in Arbowet staan, niet nakomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het niet hebben van een klachtenprocedure, of zonder onderbouwing niet doorverwijzen bij een verzoek om een second opinion. (boete Categorie 3)

De verplichting van de bedrijfsarts om een verzoek van een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen over een door de bedrijfsarts gegeven advies te honoreren, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten. (boete categorie 3)

 h. De verplichting van de bedrijfsarts over een adequate klachtenprocedure te beschikken. (boete categorie 3)

Artikel 2.14d, derde lid
De bedrijfsarts kan de werknemer adviseren bij de keuze van de te raadplegen andere bedrijfsarts. Indien de bedrijfsarts niet doorverwijst en zijn argumenten ook niet motiveert, is hij in overtreding. (boete categorie 3)

Artikel 2.14d, vierde lid
Indien de bedrijfsarts die het eerste advies heeft gegeven alle relevante informatie aangaande de omstandigheden in het bedrijf of de inrichting niet beschikbaar stelt aan de andere bedrijfsarts, is de eerste bedrijfsarts in overtreding. De werknemer kan hier bezwaar tegen maken, bijvoorbeeld door een klacht in te dienen volgens de klachtenprocedure of door zich te richten tot de Inspectie SZW. (boete categorie 2)

Artikel 2.14d, vijfde lid
Indien de eerste bedrijfsarts niet of niet gemotiveerd aan de werknemer kenbaar maakt of hij het advies uit de second opinionniet, gedeeltelijk dan wel geheel overneemt, dan kan de werknemer daar bezwaar tegen maken. Bijvoorbeeld door een klacht in te dienen volgens de klachtenprocedure of door zich te richten tot de Inspectie SZW. (boete categorie 2)

  • Artikel 2.14e,
    De bedrijfsarts heeft geen klachtenprocedure. (boete categorie 3)
  • De klachtenprocedure is niet kenbaar voor de medewerker of onvolledig. (boete categorie 2)
  • De klager en/of bedrijfsarts wordt niet gehoord. (boete categorie 2)
  • De klacht dient zorgvuldige behandeld te worden. (boete categorie 2)
    Onvoldoende informatie over ontvangst en behandeling van de klacht naar de werknemer (boete categorie 2)
  • De  behandelend bedrijfsarts over wiens handelen of oordeel een klacht is ingediend, is dus niet betrokken bij de besluitvorming en afhandeling. (boete categorie 2)

Boetes voor bedrijfsarts of gecertificeerde arbodeskundigen

De bedrijfsarts (en de andere gecertificeerde arbodeskundigen) werkt nauw samen met, adviseert en verleent medewerking aan de in artikel 13, eerste lid, genoemde deskundige personen, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging inzake te nemen, genomen of uit te voeren maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. (boete categorie 3)

De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in artikel 3 van de Arbowet. (boete categorie 3)

Artikel 14, derde lid
De bedrijfsarts of gecertificeerd deskundige moet een afschrift van een advies over (de toetsing van de) risico-inventarisatie en evaluatie te zenden aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. (boete categorie 1)

Artikel 14a, vierde lid
Werknemers van een arbodienst werken nauw samen met, adviseren en verlenen medewerking aan de in artikel 13, eerste lid, van de Arbowet deskundige werknemers, de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging. Het niet naleven van deze verplichting wordt als een overtreding aangemerkt door de arbodienst. (boete categorie 3)

Hoogte boetes

Bij de overtredingen wordt dus verwezen naar boetecategorieën. De hoogte van de boete is afhankelijk van bijv. bedrijfsgrootte of herhaalde overtredingen.

De standaard boete bij categorie 3 is 1500 euro, categorie 2 is 750 euro en categorie 1 is 340 euro

Lees de wijzigingen in de beleidsregel in de staatscourant: https://goo.gl/GE9CLP 

De volledige beleidsregel over boeteoplegging is te lezen op: https://goo.gl/cnRFgq