De ISO 45001:2018

De NEN norm ISO 9001:2018 is in 2018 geplubliceerd. Deze norm is gebaseerd op de High Level Structure en is een managementsysteem voor gezond en veilig werken. Hierdoor kan deze norm relatief makkelijk gecombineerd worden met andere normen zoals ISO 14001 voor milieu of ISO 9001 voor kwaliteit.

Deze internationale norm maakt gebruik van de procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) en risicogebaseerd denken omvat.

Doelgroep van de norm

Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Waarom ISO 45001?

ISO 45001 is niet alleen geschikt voor bedrijven die veilig en gezond willen werken, maar zeker ook voor bedrijven die veiligheidsprocessen efficiënter willen inrichten. Stilstand is onveilier werken en men moet als bedrijf continue veilig en gezond werken verbeteren.

Voorwaarden certificeren

De ISO 45001 heeft een aantal kwaliteitsmanagementprincipes:

  • continue verbeteren van G&VW (gezondheid, veiligheid en welzijn) prestaties
  • Het voldoen aan wettelijke en andere eisen
  • Het bereiken van G&VW doelstellingen

De auditor van het certificerend instituut moet vaststellen dat aan de minimumeisen van ISO 45001 is voldaan. Bovendien moet hij onderbouwen dat aan de doelstellingen van de normelementen is voldaan door een inhoudelijke onderbouwing.

Hoe certificeren voor ISO 45001?

De certificering loopt over een periode van drie jaar.  Het eerste jaar wordt een initiële audit gehouden. De documentenbeoordeling is verplicht bij de initiële audit. Ten behoeve van het certificatieonderzoek zal de documentatie, worden beoordeeld door de auditor. In principe is dit op de locatie van de opdrachtgever.

1. Documentatiebeoordeling

De documentatiebeoordeling heeft betrekking op de beoordeling van uw handboek en implementatie van de ISO 45001 norm.

2. de initiële certificatie audit

Toetsing kan plaatsvinden, als het kwaliteitsbeheersysteem tenminste drie maanden is geïmplementeerd. Toetsing van de implementatie van het kwaliteitsbeheersysteem en of dat systeem voldoet aan de eisen van de norm, vindt plaats door de auditor. De auditor stelt in overleg met de opdrachtgever een auditplan op. Het auditplan omvat:

  1. Met verantwoordelijken voor het beheersysteem worden op de hoofdvestiging, en indien van toepassing in de nevenvestigingen, gesprekken, interviews en controles uitgevoerd.
  2. Op de werkplekken (werklocaties en projecten) wordt bij de operationele medewerkers en operationele leidinggevenden getoetst of het systeem correct geïmplementeerd is.
Als afwijkingen t.o.v. het systeem worden geconstateerd krijgt de opdrachtgever drie maanden om deze (aantoonbaar) te corrigeren.

Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen keurt de coordinator van de certificeerder het door de auditor opgestelde rapport goed en ondertekent het. Zo nodig na aanvullend onderzoek door de auditor. Op basis hiervan neemt de bevoegde persoon het certificatiebesluit. Het volledige rapport wordt bezorgd aan het betreffende bedrijf en zij ontvangen een certificaat en instructies over het gebruik van het logo van ISO 45001.

3. Vervolg audits

Het tweede en derde jaar van de certificering wordt door de auditor een vervolgaudit gehouden.In deze audit wordt de implementatie en werking van het systeem getoetst in de praktijk en administratief.

Meer informatie?

Wij begeleiden u graag bij het opzetten of in stand houden van het ISO 45001 systeem. Wij maken gebruik van het digitale systeem van ISO2handle. Neem hierover vrijblijvend contact op met ons.