Arbojaarverslag, niet verplicht maar wel doen!

Het maken van een arbojaarverslag is niet meer verplicht, maar het zal wel sturend zijn voor de arbo organisatie in een bedrijf. In deze blog geven we wat aandachtspunten hiervoor.
Picture of Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Gezond en veilig werken arbojaarverslag

Een goed arbojaarverslag biedt inzicht in het gevoerde arbobeleid binnen een organisatie. Hoewel het maken van een arbojaarverslag volgens de Arbowet niet meer verplicht is, blijft het wel zeker zeer nuttig.

Het arbojaarverslag is met name bestemd voor de werkgever en werknemers binnen de onderneming. Mogelijke functies van het arbojaarverslag zijn:

   

   • Informatie en communicatie

   • Verantwoording

   • Activeren

   • Analyse

   • Evaluatie

   • Documentatie

  Doel arbojaarverslag

  Gezond en veilig werken arbojaarverslagHier zijn enkele belangrijke aspecten die in een goed arbojaarverslag aan bod kunnen komen:

  Doelen en Resultaten van de zorg voor gezond en veilig werken

  Een arbojaarverslag geeft inzicht in de mate waarin de doelen van het arbobeleid zijn bereikt. Dit wordt o.a. afgeleid uit het plan van aanpak dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort, de uitgevoerde acties naar aanleiding van onderzoeken, inspecties of audits.  Het verslag laat zien welke maatregelen zijn genomen om geïdentificeerde risico’s in de organisatie te verminderen of weg te nemen. Maar het laat ook de beleidsdoelstellingen en acties zien voor de komende periode.

  Informeren van Samenwerkingspartners:

  Een arbojaarverslag dient als middel om belangrijke samenwerkingspartners, zoals de ondernemingsraad (OR), medewerkers en (externe) deskundigen, te informeren over het gevoerde arbobeleid en de nieuwe plannen.  Actieve informatie-uitwisseling met de betrokkenen is essentieel voor succesvol overleg over arbeidsomstandighedenbeleid.

  Preventiemedewerker en Arbocommissie:

  Naast de OR heeft ook de preventiemedewerker regelmatig overleg over arbozaken. Het arbojaarverslag kan dienen als een van de manieren om werknemers in de organisatie te informeren over Arbo gerelateerde ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De preventiemedewerker levert hiervoor een bijdrage in het jaarverslag

  Arbodienstverleners

  De arbodienstverleners zoals arbodienst en in- of externe ondersteuning zoals vertrouwenspersoon, (Arbo-)kerndeskundigen of andere disciplines verantwoorden in het jaarverslag hun activiteiten en komende doelstellingen. De bedrijfsarts geeftbijvoorbeeld inzicht in de ontwikkeling van het verzuim. Mogelijke onderwerpen zijn:

  Arbodienst

  Bijvoorbeeld het aantal reguliere of preventieve spreekuren, aantal no-shows, de bevindingen van de bedrijfsarts, verzuimcijfers/-analyse (wel/ niet arbeidsgerelateerd), aantal meldingen beroepsziekte, bevindingen uit de RI&E/PAGO

  Vertrouwenspersoon

  Bijvoorbeeld het aantal gemelde en afgehandelde klachten of vragen. Aard van de klachten. Aantal overleggen met de organisatie.

  Adviseurs Arbeidsomstandigheden

  Bijvoorbeeld het aantal bezoeken, vragen van leidinggevenden of medewerkers. Status van RI&E en plan van aanpak. Aandachtsgebieden vanuit NL arbeidsinspecties of branche. Te verwachten ontwikkelingen. Analyse van ongevallen, incidenten.

  Certificering bedrijf volgens ISO45001 of ISO 9001of VCA/VCU

  Als het bedrijf gecertificeerd is volgens een ISO norm dient het management ook periodiek een sterkte/zwakte analyse op te stellen voor gezond en veilig werken. In het kader van de PDCA-cyclus (plan-do check-act) is dit ook een waardevolle input voor het jaarverslag én plan van aanpak.
  Certificering volgens VCA of VCU
  De checklists voor VCA (Veiligheids checklist Aannemers en VCU (veiligheidschecklist uitzendorganisaties) vereisen wel een directiebeoordeling van de resultaten en effectiviteit van het systeem, maar stellen verder geen inhoudelijke eisen. Wel moet een actieplan onderdeel zijn van de directiebeoordeling.

  Inhoud Arbojaarverslag

  Het jaarverslag kan o.a. aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:
  • Arbobeleid en beleidsdoelen
  • Arbo-organisatie en systemen
  • Verzuimbeleid en beleidsdoelen; beroepsziekten; PAGO groepsbevindingen
  • Evaluatie bedrijfshulpverlening en doelstelling voor komende periode
  • Actualiteit, volledigheid en doelstellingen van de RI&E en TRA
  • Voortgang plan van aanpak en doelen voor komend jaar
  • Actualiteit en volledigheid registratie gevaarlijke stoffen
  • Voortgang en doelstellingen voorlichting en onderricht
  • Ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties in afgelopen periode en lering uit deze incidenten. Doelstellingen voor komende periode
  • Actualiteit inkoopeisen arbeidsmiddelen, PBM en gevaarlijke stoffen
  • HR geeft inzicht in de personele ontwikkeling binnen het bedrijf.
  • Inspecties (Overheid en certificeerder) en audit, zowel kwantitatief als kwalitatief (welke verbeterpunten).
  • Specifieke onderwerpen in het kader van VCA of ISO certificering.

  Kortom, een goed arbojaarverslag biedt niet alleen inzicht in de resultaten van het arbobeleid, maar fungeert ook als een communicatiemiddel om alle betrokken partijen op de hoogte te houden van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie en de plannen van de organisatie om gezond en veilig werken continue te verbeteren.

  Facebook Twitter Youtube Linkedin