Klachtenregeling

AAJ advies wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren, desondanks kunnen er fouten bij onze dienstverlening worden gemaakt. Van deze fouten kunnen wij leren, daarom hebben we een formele klachtenregeling.

De kwaliteit van onze dienstverlening is onder afhankelijk van inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van AAJ advies, dan vragen wij u hierover eerst contact op te nemen met uw contactpersoon van AAJ advies.

klachtenprocedureWilt u echter een officiële klacht indienen?

Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft AAJ advies een duidelijke klachtenprocedure. AAJ advies beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren, zodat we u en andere klanten beter kunnen adviseren.

De procedure

1. Klacht indienen
U dient uw klacht schriftelijk indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling van de klacht en niet een eventuele mondelinge mededeling over een klacht. Naast de melding per brief of per e-mail (klacht@www.aajadvies.nl) . U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen AAJ advies gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties AAJ advies aanbrengt om onze dienstverlening te verbeteren én om uw klacht te verhelpen.

Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke mededeling over deze uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van AAJ advies in Ottersum. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Uitzonderingen

Twee situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  • Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van AAJ advies meent te hebben opgelopen. U kun in dat geval een aansprakelijkstelling sturen naar AAJ advies.
  • Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van AAJ advies.