Toetsing RI&E is strenger, Hoe zit het met de TaakRisicoAnalyse en verdiepende RI&E?

Enkele aandachtspunten en tips om te komen tot een goede uitvoering van de RI&E
Picture of Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Met ingang van 1 juli 2022 is de certificeringsregeling voor arbokerndeskundigen in werking getreden (Hoger veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen). In deze regeling wordt omschreven waar de arbokerndeskundige aan moet voldoen als deze zich laat (her-) certificeren met ingang van 1 juli 2022. De regeling heeft een overgangsperiode tot 1 januari 2025.

In dit blog beschrijven we wat het mogelijk effect kan zijn op bijvoorbeeld de taakrisicoanalyse en verdiepende RI&E’s.

Wat is een TaakRisicoAnalyse?

Een TaakRisicoAnalyse (TRA) is een inschatting van mogelijke risico’s bij gevaarlijke activiteiten. Door het omschrijven van taken, activiteiten en bijbehorende gevaren maakt men een inschatting van de mogelijke risico’s en de te nemen maatregelen. Een TRA is bijvoorbeeld een vereiste bij VCA en bij een VG plan in de bouw.

Wat is een nadere of aanvullende RI&E?​

In de certificeringsregeling wordt gesteld dat de toetser bij de toetsing en advisering over de RI&E rekening moet houden met de nadere of aanvullende RI&E. Dat heeft betrekking op de volgende wetgeving:

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 1.5a tot en met 1.5ha: Certificatie
 • Artikel 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en evaluatie (jeugdigen)
 • Artikel 1.41 Risico-inventarisatie en -evaluatie (zwangere medewerkers en medewerkers tijdens de lactatie)
 • Artikel 1.46 Toepasselijkheid hoofdstuk 4
  Hoofdstuk 2, afdeling 2. Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Artikel 2.5b Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Artikel 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
 • Artikel 2.28, tweede lid Veiligheids- en gezondheidsplan, inventarisatie specifieke gevaren bouwwerk
 • Artikel 2.42 Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument (winningsindustrie)
 • Artikel 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie; explosieveiligheidsdocument
 • Artikel 4.1b Zorgplicht van de werkgever (bij gevaarlijke stoffen)
 • Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen (gevaarlijke stoffen, asbest)
 • Artikel 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie (gevaarlijke stoffen, reproductie toxische stoffen)
 • Artikel 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (kankerverwekkende of mutagene stoffen)
 • Artikel 4.54d, achtste lid Deskundigheid bij het werken met asbest
  Artikel 4.85 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (biologische agentia)
 • Artikel 4.97 Biologische agentia in diergeneeskunde en gezondheidszorg
 • Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie (fysieke belasting)
 • Artikel 5.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie (beeldschermwerk)
 • Artikel 6.7 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten (geluid)
 • Artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling (geluid)
 • Artikel 6.11b Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten (mechanische trillingen)
 • Artikel 6.11c Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen
 • Artikel 6.12d Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen (optische straling)
 • Artikel 6.12e Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling (optische straling)
 • Artikel 6.12k Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen (elektromagnetische velden)
 • Artikel 6.12l Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling (elektromagnetische velden) Artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.23 Algemeen (tijdelijke werkzaamheden op hoogte: beschikbaarheid arbeidsmiddelen)
 • Artikel 7.23c Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen
 • Artikel 7.23d Toepassing werkbakken en werkplatforms
 • Artikel 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
  Arbeidsomstandighedenregeling
 • Artikel 2.0a Procedures risico-inventarisatie en -evaluatie (risico’s zware ongevallen)
 • Artikel 2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie. (toetsen van de RI&E en adviseren over verbetermaatregelen)
 • Artikel 3.18 Risico-inventarisatie en -evaluatie in verband met zware ongevallen bij mijnbouwwerken als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b
 • Artikel 3.19 Risico-inventarisatie en -evaluatie in verband met zware ongevallen bij mijnbouwwerken als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c en d
Een lijst om stil van te worden. Het is dan ook de vraag of er wel zoveel deskundige gecertificeerde capaciteit is bij de arbokerndeskundigen. In tabel 2 van de certificeringsregeling is aangegeven wat een arbokerndeskundige mag toetsen.

Moet de TRA worden getoetst?

De RI&E, lees TRA, is onderdeel van het VG plan en moet dus volgens deze regeling worden getoetst en dus moet bij de TRA ook rekening worden gehouden met de toetsingseisen.

In de praktijk betekent dit voor ons dat wij een TRA maken die voldoet aan de toetsingseisen en dat van deze TRA een voor de medewerkers beknopte en leesbare versie wordt gemaakt.

Zorg als opdrachtgever dat eventuele  verdiepende RI&E’s inclusief toetsing door een arbokerndeskundige worden uitgevoerd.

De standaard TRA wordt getoetst en alleen bij grotere, complexe risico’s wordt een arbokerndeskundige extra ingeschakeld voor een project.