De ISO 9001:2015

De NEN norm ISO 9001:2015 is in 2015 geplubliceerd. Deze norm is gebaseerd op de High Level Structure. Hierdoor kan deze norm relatief makkelijk gecombineerd worden met andere normen zoals ISO 14001 voor milieu of ISO 45001 voor veiligheid en gezondheid.

Deze internationale norm maakt gebruik van de procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) en risicogebaseerd denken omvat.

Doelgroep van de norm

Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Waarom ISO 9001?

ISO 9001 is niet alleen geschikt voor bedrijven die willen groeien, maar zeker ook voor bedrijven die processen efficiënter willen inrichten. Stilstand is achteruitgang en men moet als bedrijf continue verbeteren. Een goed hulpmiddel hierbij is de contextanalyse . Hierin worden alleen relevante gegevens vastgelegd. Die bestaat uit een stakeholder- en risicoanalyse. Met het uitvoeren van de stakeholderanalyse breng je in kaart welke belanghebbenden je organisatie heeft

Voorwaarden certificeren

De ISO 9001 heeft een aantal kwaliteitsmanagementprincipes
— klantgerichtheid;
— leiderschap;
— betrokkenheid (engagement) van medewerkers;
— procesbenadering;
— verbetering;
— op bewijs gebaseerde besluitvorming;
— relatiemanagement.

De auditor van het certificerend instituut moet vaststellen dat aan de minimumeisen van ISO 9001 is voldaan. Bovendien moet hij onderbouwen dat aan de doelstellingen van de normelementen is voldaan door een inhoudelijke onderbouwing.

Hoe certificeren voor ISO 9001?

De certificering loopt over een periode van drie jaar.  Het eerste jaar wordt een initiële audit gehouden. De documentenbeoordeling is verplicht bij de initiële audit. Ten behoeve van het certificatieonderzoek zal de documentatie, worden beoordeeld door de auditor. In principe is dit op de locatie van de opdrachtgever.

1. Documentatiebeoordeling

De documentatiebeoordeling heeft betrekking op:

  • Klachtenbehandeling;
  • Planning;
  • Uitvoering van interne audit(s);
  • Directiebeoordeling;
  • Systematiek met betrekking tot opvolging en naleving van relevante van toepassing zijnde wetgeving.

2. de initiële certificatie audit

Toetsing kan plaatsvinden, als het kwaliteitsbeheersysteem tenminste drie maanden is geïmplementeerd. Toetsing van de implementatie van het kwaliteitsbeheersysteem en of dat systeem voldoet aan de eisen van de norm, vindt plaats door de auditor. De auditor stelt in overleg met de opdrachtgever een auditplan op. Het auditplan omvat:

  1. Met verantwoordelijken voor het beheersysteem worden op de hoofdvestiging, en indien van toepassing in de nevenvestigingen, gesprekken, interviews en controles uitgevoerd.
  2. Op de werkplekken (werklocaties en projecten) wordt bij de operationele medewerkers en operationele leidinggevenden getoetst of het systeem correct geïmplementeerd is.
Als afwijkingen t.o.v. het systeem worden geconstateerd krijgt de opdrachtgever drie maanden om deze (aantoonbaar) te corrigeren.

Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen keurt de coordinator van de certificeerder het door de auditor opgestelde rapport goed en ondertekent het. Zo nodig na aanvullend onderzoek door de auditor. Op basis hiervan neemt de bevoegde persoon het certificatiebesluit. Het volledige rapport wordt bezorgd aan het betreffende bedrijf en zij ontvangen een certificaat en instructies over het gebruik van het logo van ISO 9001.

3. Vervolg audits

Het tweede en derde jaar van de certificering wordt door de auditor een vervolgaudit gehouden.In deze audit wordt de implementatie en werking van het systeem getoetst in de praktijk en administratief.

Meer informatie?

Wij begeleiden u graag bij het opzetten of in stand houden van het ISO 9001 systeem. Wij maken gebruik van het digitale systeem van ISO2handle. Neem hierover vrijblijvend contact op met ons.