De VCA checklist 2017/6.0

De nieuwe VCA checklist 2017/6.0 is in 2018 geplubliceerd. Er is nu één checklist voor Nederland en België. Belangrijk is dat in deze checklist veilig werken meer aandacht krijgt en milieu minder aandacht.

Doelgroep van de checklist

VCA-certificatie is bedoeld voor aannemersbedrijven die operationele werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers. Dit zijn werkzaamheden in bijvoorbeeld in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • Werktuigbouwkundige werkzaamheden.
 • Elektrotechniek en procesbesturing.
 • Bouwkundige werkzaamheden.
 • Civieltechnische werkzaamheden.
 • Overige technische werkzaamheden, zoals: isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport.

Waarom VCA?

In het algemeen bepaalt de opdrachtgever of VCA-certificatie wordt opgelegd. De opdrachtgever eist ook welk certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) is vereist.  Belangrijk is dan ook welk certificatieniveau bij de werkzaamheden het beste bij aansluit.

VCA*

Dit is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**

Dit is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Maar ook de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

VCA Petrochemie

Dit is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Voorwaarden certificeren

De VCA checklist bestaat uit must vragen en punten vragen. Per norm zijn de mustvragen als minimumeis gedefinieerd. Voor VCA** en petrochemie zijn aanvullende puntenvragen gedefinieerd. Voor beide zijn minimumeisen gedefinieerd.

De auditor van het certificerend instituut moet vaststellen dat aan de minimumeisen is voldaan. Bovendien moet hij onderbouwen dat aan de doelstellingen van de vragen is voldaan door een inhoudelijke onderbouwing.

Certificatieniveau VCA*
– Alle 23 VCA* mustvragen

Certificatieniveau VCA**

– Alle 27 VCA** mustvragen
– Minimaal vier van de acht aanvullende vragen

Certificatieniveau VCA Petrochemie
–  Alle 33 VCA Petrochemie mustvragen
–  Minimaal één van de twee aanvullende vragen

Hoe certificeren voor VCA?

De certificering loopt over een periode van drie jaar.  Het eerste jaar wordt een initiële audit gehouden. De documentenbeoordeling is verplicht bij de initiële audit. Ten behoeve van het certificatieonderzoek zal de documentatie, worden beoordeeld door de auditor. In principe is dit op de locatie van de opdrachtgever.

1. Documentatiebeoordeling

De documentatiebeoordeling heeft betrekking op:

 • Klachtenbehandeling;
 • Planning;
 • Uitvoering van interne audit(s);
 • Directiebeoordeling;
 • Systematiek met betrekking tot opvolging en naleving van relevante van toepassing zijnde wetgeving.

2. de initiële certificatie audit

Toetsing kan plaatsvinden, als het VGM-beheersysteem tenminste drie maanden is geïmplementeerd. Toetsing van de implementatie van het VGM-beheersysteem en of dat systeem voldoet aan de eisen van de checklist, vindt plaats door de auditor. De auditor stelt in overleg met de opdrachtgever een auditplan op. Het auditplan omvat:

 1. Met verantwoordelijken voor het beheersysteem worden op de hoofdvestiging, en indien van toepassing in de nevenvestigingen, gesprekken, interviews en controles uitgevoerd.
 2. Op de werkplekken (werklocaties en projecten) wordt bij de operationele medewerkers en operationele leidinggevenden getoetst of het systeem correct geïmplementeerd is.
 3. De ongevallenfrequentie (IF) wordt op de werkplekken op correctheid getoetst.
Als afwijkingen t.o.v. het systeem worden geconstateerd krijgt de opdrachtgever drie maanden om deze (aantoonbaar) te corrigeren.

Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen keurt de coordinator van de certificeerder het door de auditor opgestelde rapport goed en ondertekent het. Zo nodig na aanvullend onderzoek door de auditor. Op basis hiervan neemt de bevoegde persoon het certificatiebesluit. Het volledige rapport wordt bezorgd aan het betreffende bedrijf en zij ontvangen een certificaat en instructies over het gebruik van het logo van VCA.

3. Vervolg audits

het tweede en derde jaar van de certificering wordt door de auditor een vervolgaudit gehouden.In deze audit wordt de implementatie en werking van het systeem getoetst in de praktijk en administratief.

Meer informatie?

Wij begeleiden u graag bij het opzetten of in stand houden van het VCA systeem. Neem hierover vrijblijvend contact op met ons.