Arbowet is niet gewijzigd, maar toetsing RI&E is strenger

Picture of Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Overgangsregeling voor de certificering

Een persoonscertificaat voor een arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige dat is afgegeven voor 1 juli 2022, behoudt zijn geldigheid uiterlijk tot 1 januari 2025.
Een certificaathouder met een certificaat als bedoeld in het eerste onderdeel voldoet uiterlijk op 1 januari 2025 aan de eisen voor certificatie voor de gewenste scope(s) op basis van het certificatieschema dat op 1 juli 2022 in werking is getreden.

Dit houdt dus in dat de regeling NIET geldt voor certificaathouders met een certificaat afgegeven voor 1 juli 2022. Zij kunnen dus werken (lees toetsen RI&E) volgens de oude certificeringsregeling.

Wat is een RI&E?

Wellicht overbodig maar de certificeringsregeling geeft deze definitie van een RI&E:

De Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) betreft de inventarisatie en evaluatie van de risico’s die de arbeid voor de werknemers met zich brengt, zoals bedoeld in artikel 5 van de Arbowet*. De RI&E bevat een beschrijving van de gevaren en risico’s, de grootte van de risico’s, de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Daarbij is het van belang dat wordt aangegeven hoe men tot de risicoschatting is gekomen en hoe een risico kan worden beheerst. Voor sommige onderwerpen bestaan nadere of aanvullende RIE verplichtingen in de arboregelgeving.
Een RI&E bevat ook een Plan van Aanpak, waarin beschreven wordt hoe de beheersing (eliminatie of reductie) van risico’s wordt uitgevoerd, inclusief prioriteitsstelling van maatregelen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen.

Wat zijn de hoofdtaken van de arbokerndeskundige?

De hoofdtaken van de arbokerndeskundige zijn:

 • Toetsen van de RI&E aan de wettelijke eisen (met name betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit).
 • Adviseren over de RI&E om te zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet en dat de maatregelen in het plan van aanpak de risico’s opheffen of zoveel mogelijk beperken.
Start uw RIE en vraag een offerte aan

Eisen aan de toetsing van een RI&E

Om de kwaliteit van de RIE te verbeteren zijn in de certificeringsregeling eisen aan het toetsingsrapport van de RI&E gesteld. Ook mag een arbokerndeskundige niet meer alleen een rie toetsen, maar mag de arbokerndeskundige alleen binnen zijn scope toetsen. Deze scope is omschreven in de certificeringsregeling.  

Een toets volgens deze certificeringregeling bestaat minimaal uit twee toetsen:

 1. Elke RI&E en plan van aanpak hebben één systeemtoets
 2. Elke RI&E en plan van aanpak hebben minstens één scope toets van een arbokerndeskundige.

Nadere of aanvullende RI&E verplichtingen dienen onderdeel te zijn van de RI&E en plan van aanpak.

De arbokerndeskundige dient in de toets aantoonbaar aandacht te besteden aan:

 1. Volledigheid
 2. Actualiteit en borging hiervan
 3. Voldoen aan actuele inzichten (stand der techniek en professionele dienstverlening)
 4. Betrouwbaarheid
 5. Toetsen plan van aanpak (o.a. arbeidshygiënische strategie; effectiviteit, SMART en achterliggende oorzaken)
 6. Advies over de RI&E en plan van aanpak
 7. Reikwijdte van het advies

Wat zijn de gevolgen voor de toetsing in de praktijk?

Als we volgens de letter van de wet moeten werken moet een RIE altijd door de Hoger veiligheidskundige en Arbeidshygiënist én A&O deskundige worden getoetst. In de praktijk is dit niet haalbaar door te hoge kosten, te weinig deskundigen en te lange doorlooptijden.

Omdat er een overgangsperiode is zullen wij deze gebruiken om op basis van de oude certificeringsrichtlijn te toetsen, waarbij de aandachtspunten van de nieuwe richtlijn zijn opgenomen. De scope eis van toetsing door meerdere arbokerndeskundigen wordt alleen toegepast als er verdiepende of aanvullende RI&E’s noodzakelijk zijn.